November 2006: Margo's birthday party

IMG_3508 IMG_3514 IMG_3515 IMG_3517 IMG_3518 IMG_3519 IMG_3526 IMG_3532
IMG_3534 IMG_3535 IMG_3538 IMG_3541 IMG_3544 IMG_3547 IMG_3548 IMG_3549
IMG_3556 IMG_3558 IMG_3559 IMG_3560 IMG_3562